MOAi Grien

Groenvoorziening voor Achtkarspelen

MOAi Grien

Groenvoorziening voor Achtkarspelen

Moai Wurk

Inpak en stickerbedrijf

Blik op werk keurmerk

gecertificeerde zorg

Privacy Statement MOA

De MOA houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij registreren en verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk voor onze dienstverlening.
In dit privacy statement leggen wij onder meer uit welke persoonsgegevens wij registreren en hoe wij daarmee omgaan. Tevens beschrijven wij de rechten die uitgeoefend kunnen worden aangaande de verwerking van persoonsgegevens.
Daarbij wordt er beschreven hoe wij persoonsgegevens beveiligen en omgaan met geheimhouding.
Hieronder volgt een overzicht van alle onderwerpen die in het privacy statement vermeld staan.

Verwerking en registratie van persoonsgegevens

Wij registreren alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor het uitvoeren onze dienstverlening.
Hieronder vallen de volgende gegevens:

▪ Naam, voorletters
▪ Geboorte- en overlijdensdatum
▪ Burgerservicenummer (BSN)
▪ Woonadres
▪ Woonplaats
▪ Correspondentieadres
▪ Geslacht
▪ Relatiegegevens: Gegevens van een persoon in geval van nood
▪ E-mailadres
▪ Telefoonnummer
▪ Bankrekeningnummer
▪ Curriculum vitae
▪ Overige (persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact)

Overige gegevens die betrekking hebben op werknemers met een dienstverband bij de MOA:

▪ Kopie ID-bewijs
▪ Arbeidsongeschiktheidsgegevens
▪ Burgerlijke staat
▪ Dienstverbandgegevens: soort dienstverband, omvang dienstverband, salarisgegevens, toelagen, werktijden
▪ Aanspraken/pensioenrecht
▪ Medische gegevens voor zover verplicht in het kader van de uitvoering wsw
▪ Registratie ziekteverzuim: ziek- en hersteldatum, verplichtingen Wet Poortwachter, meldingen UWV
▪ Adviezen bedrijfsarts
▪ Verlof: aanspraken en opname
▪ Zorgverzekering: bij deelname in collectiviteit via de werkgever
▪ Functioneringsgegevens

Doel verwerken van persoonsgegevens

Om administratieve werkzaamheden te kunnen verrichten die nodig zijn voor een goede uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

▪ Persoonsgegevens voor het optimaliseren van onze dienstverlening
▪ Persoonsgegevens voor statistische analyses
▪ Gepersonaliseerde informatie zoals (digitale nieuws)brieven
▪ Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het versturen van loonstroken en jaaropgaven

Van de volgende personen worden persoonsgegevens verwerkt en geregistreerd

▪ Personeel met een dienstverband
▪ (gewezen) deelnemers
▪ Verwijzers van deelnemers
▪ Contactpersonen van opdrachtgevers

Instanties die persoonsgegevens aanleveren

▪ Betrokkene zelf (werknemer of medewerker in traject)
▪ Verwijzer
▪ Wettelijke vertegenwoordiger
▪ UWV
▪ Gemeente
▪ Sociale Verzekeringsbank
▪ Bureau Kredietregistratie
▪ Pensioenfondsen

Instantie waar persoonsgegevens mee worden gedeeld

De MOA deelt persoonsgegevens met partijen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn dienstverlening en/of onze verantwoordingsverplichtingen richting opdrachtgevers.
Met partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De uitvoering van de loonadministratie wordt uitbesteed aan De Vries Everts Numan Accountants Adviesgroep h.o. DVEN Accountants Adviesgroep. DVEN beschikt alleen over uw (persoons)gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van een correcte loonadministratie.

▪ De overige partijen waarmee uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën. Ook hiervoor geldt dat alleen noodzakelijke informatie wordt gedeeld.: Overheidsinstanties
▪ Uitkeringsinstanties
▪ Incasso-/debiteurenpartijen
▪ Mailingverwerkers/Drukkerijen
▪ Pensioenuitvoerders
▪ UWV
▪ Dorpenteams
▪ Werkgevers

Beveiliging persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen alleen worden ingezien door werknemers van de MOA die hiervoor geautoriseerd zijn. Het autorisatieniveau verschilt per werknemer op basis van functie, verantwoordelijkheid en hiërarchische verantwoordelijkheid. Persoonsgegevens zijn beveiligd volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Persoonsgegevens en social media/blog.

Omdat wij het van belang vinden om relevante informatie over de diensten, activiteiten en ontwikkelingen van de MOA te delen, is MOA actief op Facebook en de MOA website. Er worden geen persoonsgegevens gedeeld op deze sociale mediakanalen zonder toestemming van de betrokkenen. MOA is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop bezoekers op haar social mediakanalen omgaan met persoonsgegevens. Ook is de MOA niet verantwoordelijk voor de inhoud van de vragen of opmerkingen op haar social mediakanalen.

Rechten m.b.t. verwerking persoonsgegevens

Recht op inzage Werknemers en medewerkers hebben het recht om te vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt en
kunnen inzage krijgen in de verwerkte gegevens. Werknemers en medewerkers krijgen binnen twee weken een overzicht van de verwerkte gegevens.
Recht op rectificatie Indien wij van betrokkene het verzoek krijgen om mogelijke onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te wijzigen, dan zullen wij binnen twee weken laten weten of zij aan dit verzoek kunnen voldoen.

Recht op beperking

U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens door de MOA te beperken. Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens kan indien: De juistheid van de gegevens discutabel is; De verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is;

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)

Betrokkenen hebben het recht om persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht is alleen van toepassing op verwerkingen die op basis van geautomatiseerde procedés worden verricht. Bovendien moet het gaan om persoonsgegevens die met toestemming of op basis van een overeenkomst met de betrokkene, worden verwerkt

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als er sprake is van verwerking op basis van gerechtvaardigd belang. Als u van mening bent dat in uw situatie een ander belangenafweging nodig is dan kunt u dit aangeven bij de directeur van MOA. Deze beslist binnen een maand over uw bezwaar.

De maatregelen die MOA treft voor de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens

MOA heeft de nodige technische en organisatorische voorzieningen getroffen om de gegevens van betrokkene te beschermen tegen verlies of beschadiging.
Verder zijn de nodige voorzieningen aanwezig die waarborgen dat vervanging of herstel kan plaatsvinden bij verlies of beschadiging van gegevens van de betrokkene.
Medewerkers van zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij verwerken, behalve wanneer zij vanwege de wet verplicht zijn de gegevens te verstrekken. Dit geldt ook als hun werkzaamheden vragen om de gegevens uit noodzaak te verstrekken.

Bewaringsduur van persoonsgegevens bewaard

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Sommige gegevens bewaren wij een bepaalde periode, omdat de wet ons dat verplicht. Het uitgangspunt is dan de wettelijke bewaartermijn.

Klachten?

Klachten over de wijze waarop de MOA persoonsgegevens verwerkt kunnen worden gericht aan het bestuur van de MOA, postadres: Molenweg 6a-1, 9231 HS, Surhuisterveen of een e-mail aan info@moa-werkt.nl

Andere vragen?

Heeft u andere vragen over dit statement of de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur dan een brief naar het bestuur van de MOA van de MOA, Molenweg 6a-1, 9231 HS, Surhuisterveen of een e-mail aan info@moa-werkt.nl.